ורטיגו - הסימפטומים, הבדיקות ודרכי הטיפול | Infomed (2023)

המומחים של Infomed מסבירים:

ורטיגו, המכונה גם סחרחורת סיבובית, היא מצב הגורם לתחושה שהסביבה נעה או מסתובבת. זהו סימפטום ולא מצב רפואי בפני עצמו. תחושה זו עשויה להיות כמעט ולא מורגשת, או שהיא יכולה להיות חמורה עד שקשה לשמור על שיווי המשקל ולבצע משימות יומיומיות.

ורטיגו - הסימפטומים, הבדיקות ודרכי הטיפול | Infomed (1)

צילום: Kleber Cordeiro | shutterstock

 • סימפטומים

  תסמינים שעלולים ללוות ורטיגו כוללים:

  • אובדן שיווי משקל.

  בחילות.

  • הקאות.

  ניסטגמוס - תנועות עיניים מהירות לא רצוניות (ריצוד) .

  טינטון (Tinnitus) - רעש או זמזום באוזניים שמקורו פנימי ולא רעש חיצוני .

  • הפרעות בתחושה, בדיבור או בראייה עלולות ללוות ורטיגו מרכזי הנובע מבעיה מוחית.

1.NHS inform. Vertigo. Last updated: 18 February 2020. https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/ears-nose-and-throat/vertigo

2.Mayo Clinic. Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). June 30, 2018. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vertigo/symptoms-causes/syc-20370055

3.American Optometric Association. Nystagmus. https://www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/glossary-of-eye-and-vision-conditions/nystagmus

4.NHS. Ménière's disease. Page last reviewed: 23 March 2020. https://www.nhs.uk/conditions/menieres-disease/

5.NHS. Vertigo. Page last reviewed: 2 June 2020 .https://www.nhs.uk/conditions/vertigo/

המומחים של Infomed ממליצים לקרוא:

 • בדיקות קשורות

 • בדיקת שמיעה
 • CT, סי טי
 • בדיקת MRI
 • טיפולים וניתוחים קשורים

 • טיפול תרופתי
 • מחלות קשורות

 • לחץ תוך-גולגולתי
 • כוויצויות
 • מיאסתניה
 • דיפתריה
 • חבלות, היצרות והפרעות נשימה בגרון

שאלות מתוך פורום גידולי בלוטת התריס וראש-צוואר

בניהולו של ד"ר בן ציון יהושע

לכל השאלות

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 26/11/2023

Views: 6346

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.